INFORMACIÓ LEGAL
Les dades identificatives del titular de la pàgina web són: MONALCO, S.L. amb domicili a IGUALADA, C/Capellades, 2 i titular del CIF B-08880031, e-mail: info@monalco.cat

L’accés a la pàgina web és gratuït, amb excepció dels serveis que s’assenyalin expressament, als que es podrà accedir d’acord amb les respectives condicions particulars segons s’expressen, en les que es recullen els preus del producte o Servei, indicant si s’inclouen o no els impostos aplicables i, en el seu cas, les despeses d’enviament.

Aquesta informació legal es complementa amb la Política de Privacitat, amb les Condicions Generals d’Ús de la Pàgina web i les Condicions Generals de Contractació.

MONALCO, S.L., no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de la/es seva/es pàgina/es. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen a la pàgina web dels que és titular.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB
L’accés al present WEB (www.monalco.cat) és responsabilitat de cada Usuari, qui s’obliga a utilitzar el WEB de forma diligent, i comporta el coneixement i acceptació sense reserves de cap classe, de les Condicions Generals d’ús i de les Condicions Generals de Contractació continguts al WEB, així com de la Llei, les bones costums i la bona fe, abstenint-se d’utilitzar el WEB de forma que impedeixi el seu normal funcionament, o que causi danys o perjudicis, directa o indirectament, als drets legítims de MONALCO, S.L. o a qualsevol tercer. L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presentes Condicions Generals.

OBLIGACIONS DE L’USUARI
A títol merament enunciatiu, l’Usuari s’obliga a:

 1. En cas que es registri, s’obliga a proporcionar veraçment les dades facilitades i a mantenir-les actualitzades;
 2. Ús exclusiu del WEB i de tots els seus continguts per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent ni siguin lesives per a MONALCO, S.L. ni per qualsevol tercer;
 3. No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, i en general qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació o de qualsevol forma atempti contra la moral, l’odre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers, i en general, la normativa vigent;
 4. No difondre, emmagatzemar o introduir mitjançant el WEB cap programa d’ordinador, virus, dades, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu que sigui susceptible de causar danys al WEB;
 5. A custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. L’Usuari es compromet a comunicar a MONALCO, S.L. qualsevol risc d’accés al Nom d’Usuari i/o a la Contrasenya per part de tercers;
 6. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del WEB, no utilitzant el contingut del mateix per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol finalitat comercial, ni per a emmagatzemar dades personals de tercers;
 7. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús del WEB;
 8. No destruir, manipular inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de MONALCO, S:L., dels seus proveïdors o de tercers;
 9. No es pot hipervinclar la pàgina web monalco.cat amb qualsevol altra pàgina web sense prèvia autorització;
 10. Una vegada registrat l’usuari al web www.monalco.cat, li proporcionarà els codis identificatius i les claus necessàries per poder operar en el WEB. Els codis identificatius i les claus d’accés proporcionats per MONALCO, S:L., tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l’usuari registrat comunicar a MONALCO, S.L., els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals. Serà responsabilitat de l’usuari registrat la custòdia dels codis i claus essent l’únic responsable de l’elecció, la pèrdua, sostracció, o ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que això pugui comportar. L’usuari es pot donar de baixa comunicant-ho a dpd@monalco.cat, sense que aquesta baixa tingui caràcter retroactiu.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
MONALCO, S.L., no es responsabilitza de possibles errors en el contingut en el WEB. Els serveis oferts i no sotmesos a contractació prèvia, són oferts a l’Usuari sense cap contrapartida i només comporten per l’Usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes, per tant sobre aquests serveis MONALCO podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Així mateix MONALCO, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del WEB en quant al seu funcionament, excloent-se de qualsevol responsabilitat a l’empresa en cas de danys i perjudicis patits per l’usuari que es puguin derivar de la manca de disponibilitat i continuïtat del funcionament del WEB i dels seus serveis.

És responsabilitat de cada Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar els riscos a través de les xarxes obertes. MONALCO, no es fa responsable dels possibles perjudicis derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu:

 1. inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema o en els aparells o equips dels usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o navegació pel sistema;
 2. retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o en altres sistemes electrònics;
 3. que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes;
 4. impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a MONALCO, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major;
 5. la privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’usuari i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ I FUR
La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona als que l’Usuari es sotmet expressament.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Les presents Condicions Generals de Contractació – ara CGC – regulen les condicions de compra dels productes oferts a la nostra pàgina web: www.monalco.cat, de propietat de MONALCO, S.L. (d’aquí en endavant MONALCO), amb CIF B08880031, i situada a IGUALADA, C/Capellades, 2 08700-BARCELONA – Espanya.
Els usuaris que realitzin compres a www.monalco.cat accepten plenament aquests CGC i estaran obligats per ells, com si estiguessin escrits en el moment de la contractació/compra.
La lectura i acceptació del CGC serà un requisit indispensable, previ a la compra de qualsevol producte a través de www.monalco.cat.

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de la capacitat legal necessària per poder comprar els articles del web www.monalco.cat.
MONALCO es reserva el dret de modificar el CGC en qualsevol moment sense previ avís. El CGC sempre serà accessible des del lloc web, de manera que l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.
Els preus i les condicions de venda tenen una finalitat únicament informativa i poden ser modificats davant les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra implica el compliment del preu ofert i de les condicions generals de venda vigents en aquest moment. Una vegada realitzada la comanda, la compra s’entendrà perfeccionada íntegrament, amb totes les garanties jurídiques que cobreixin al consumidor adquirent i, a partir d’aquest moment, els preus i condicions seran de caràcter contractual i no podran ser modificats sense l’acord exprés d’ambdós contractistes. El català serà l’idioma utilitzat per formalitzar el contracte. S’arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i s’enviarà a l’usuari una còpia del mateix.
La forma de pagament permet les opcions de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària o pagament en efectiu. En aquest últim cas, el pagament es farà en el moment de recollir la comanda.

MONALCO es reserva el dret a denegar i/o suspendre l’accés als serveis prestats en www.monalco.cat.com per motius de violació de la bona fe contractual, incompliment de la legislació aplicable, aquestes Condicions Generals de Compra i / o en els casos de frau detectats per aquesta empresa.

RECOLLIDA i LLIURAMENT DE LA COMANDA

 • La recollida de comandes es farà a les instal·lacions de MONALCO al C/Capellades, 2 – 08700 IGUALADA
 • Els terminis de lliurament oscil·len entre les 24 i les 72 hores a elecció del client. No podem garantir aquests terminis de lliurament.
 • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, que s’indica en cada producte ofert. Les comandes que incloguin múltiples articles realitzaran una única comanda i el termini de lliurament correspondrà a l’article el termini de lliurament del qual sigui més llarg.

DESISTIMENT

A aquest efecte, MONALCO informa que el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Entre elles hi ha la possibilitat de fer-ho enviant un correu electrònic a comandesweb@monalco.cat.

D’acord amb la legislació vigent, el contracte conclòs es pot deixar sense efecte, sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap tipus, dins dels 14 dies naturals següents a la recepció de la mercaderia per part del client.

El comprador només serà responsable de la disminució del valor dels béns resultants d’una mala manipulació i que afecti al valor de la compra.

El dret de desistiment no s’aplicarà als contractes relatius a:

 1. El subministrament de béns realitzat segons les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzat.
 2. El subministrament de béns segellats que no siguin aptes per a la seva devolució per motius de protecció o higiene sanitària i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 3. El subministrament de béns que, després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat indissociablement amb altres béns.

Un cop rebem els productes, et tornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:

 • Si has pagat amb targeta, l’import es retornarà al mateix compte de la targeta en un termini de 48 a 72 hores.
 • Si has fet el pagament per transferència, et demanarem un número de compte per fer la transferència. Tingueu en compte que el vostre compte bancari pot trigar fins a 48 hores a reflectir-se.
 • Si el pagament s’ha realitzat en efectiu el client podrà escollir si es retorna de la mateixa forma o si es prefereix una transferència bancària al compte que l’usuari ens faciliti.

Condicions de devolució

 • Totes les mercaderies han de ser retornades en els seus embalatges i condicions originals, en perfecte estat i protegits, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament a la superfície o embalatge de l’article. En cas contrari MONALCO es reserva el dret de denegar la devolució.
 • Un cop rebuda la mercaderia i provada la seva perfecta condició, es tramitarà la devolució de l’import. Et reemborsarem el pagament rebut.
 • Devolució de productes amb regal o promoció. La devolució completa (pack complet o article + regal) serà obligatòria per poder procedir a la devolució.

Cancel·lacions de comandes

Les cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per a tràmits administratius, encara que intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.